فرهیخته گرامی؛
 
جهت درخواست اجرای محاسبات، لطفا فایل ذیل را تکمیل و به ایمیل support@gromacsinfo.ir ارسال کنید.