دکتر حمید مصدقی

 admin@gromacsinfo.ir

 

 

 

                                                   

 

            دکتر سارا ازهری           

 

 

 

 

 برخی حوزه های فعال در تیم شیه سازی ما:

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد توانایی های تیم ما در اجرای  شبیه سازیهای سامانه هاي بيولوژيكي پيچيده به صفحه اصلی سایت یا کانال ما در یوتیوب مراجعه کنید.