متالوپروتئین های شامل  یون آهن (FE) و اسید آمینه سیستئین (CYS)
 
 
این بخش شامل فورس فیلد ساختار متالو پروتئین ارائه شده در سایت RCSB  می باشد که در این مجموعه 1 و مجموعه 2 قرار گرفته اند برای اطلاعات بیشتر روی هر مجموعه کلیک کنید.
 
  (1IRO (Rubredoxin
 مجموعه 1 شامل 118 ساختار پروتئینی
 
 
 
 
  (1DXG (Desulforedoxin
 مجموعه 2 شامل 6 ساختار پروتئینی
 
 
 
 
 
متالوپروتئین های شامل  کلاستر سولفید آهن ( 2Fe-2S) و اسید آمینه سیستئین (CYS) 
 
 
 
 
مجموعه 3 شامل فورس فیلد 581 ساختار متالو پروتئین ارائه شده در سایت RCSB  می باشد برای اطلاعات بیشتر روی اینجا کلیک کنید.

 

 (4FXC ([2Fe-2S] Ferredoxin

 مجموعه 3 شامل 581 ساختار پروتئینی

 

 منتظر مجموعه های بعدی و بانک جامع تر فورس فیلدهای ما باشید.